Yeni VUK Genel Tebliği, e-Fatura Tebliği,E-Serbest Meslek Makbuzu

E-Fatura Uygulaması 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:509
2018 veya 2019 hesap döneminde 5 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı şartını sağlayan mükellefler, 01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, izleyen yılın yedinci ayından itibaren E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklar (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:509).


E-İrsaliye Uygulaması
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:509
Aşağıda belirtilen mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına dahil olmaları ve düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini istisnai haller dışında e-irsaliye olarak düzenlemeleri ve uygulama kapsamındaki mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini e-irsaliye olarak almaları zorunludur. 
ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetler sebebiyle EPDK'dan lisans alan mükellefler,
ÖTV Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalatını veya ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler,
Şeker Kanunu'nun 2/e maddesinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler,
E-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi'ne kayıtlı kullanıcılar,
E-fatura uygulamasına kayırlı olan ve 2019 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
5957 sayılı Kanun kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler,
GİB tarafından riskli veya vergiye uyum düzeyi düşük olarak değerlendirilen ve e-irsaliyeye geçme zorunluluğu getirilen mükellefler. 
5957 sayılı Kanun kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin 01.01.2020 tarihi itibariyle; diğer mükellef gruplarının 01.07.2020 itibariyle e-irsaliye uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.


E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:509
Serbest meslek erbaplarından;
01.02.2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanların 01.06.2020 tarihine kadar,
01.02.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar, 
e-serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e¬serbest meslek makbuzu düzenlemeleri zorunludur.