Ücretsiz İzin ve Fesih Yasağı

4857 Sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş sözleşmesi 17/04/2020 tarihi itibariyle üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işverenlerin iş akdinin sona erdirmesi kısıtlanmıştır. Bu hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında (2.943.-TL) idari para cezası verilecektir.
7244 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile birlikte iş akdinin işveren tarafından sona erdirilemediği üç aylık süreyi geçmemek üzere, işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Söz konusu düzenlemeden önce ücretsiz izin uygulaması sadece çalışanın talebi olması halinde hayata geçirilebilirdi. Ancak bu düzenleme ile işveren feshinin yapılamayacağı süre ile sınırlı kalmak üzere işveren çalışanların tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak ücretsiz izne çıkarabilecektir.
Çalışanın işveren tarafından 7244 sayılı Kanun çerçevesinde ücretsiz izne çıkarılması işçilere iş akdini haklı nedenle sona erdirme hakkı vermeyecektir. Ancak çalışanlar bu sürede istifa ederek iş sözleşmelerini sona erdirebilecektir.