Finansman gider kısıtlamasına ilişkin tebliğ taslağı yayımlandı

3 Şubat 2021 tarihli ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla finansman gider uygulamasında uygulanacak oran % 10 olarak belirlenmişti. Gelir İdaresi Başkanlığınca konuya ilişkin 19 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı görüş ve öneriye sunulmuştur. Tebliğde öne çıkan başlıklar;
  1. Finansman gider uygulaması 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerinde uygulanacaktır.
  2. Bilanço esasına tabi mükellefler (emeklilik şirketleri, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, sermaye piyasası faaliyetinde bulunan kurumlar hariç) kapsam dahilindedir.
  3. Yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’u kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.
  4. Yatırım maliyetine eklenen gider ve maliyet unsurları kapsam dışındadır.
  5. Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükellefler 2021 yılının ilk geçici vergilendirme döneminde, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükellefler ise 2021 yılında başlayan özel hesap döneminin ilk geçici vergilendirme döneminde uygulamaya dahil olacaktır.
  6. Özel hesap dönemi kullanmakta olan ve bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 2020 yılı içinde başlayıp 2021 yılında sona erecek özel hesap dönemlerinde finansman gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaklardır.
  7. İşletmenin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve kur farkı gibi giderlerin örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya binek otomobillerde gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle zaten kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmamış olduğundan, KKEG olarak dikkate alınmış olan bu kısım finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabında dikkate alınmayacaktır.