7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu yayımlandı

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun” 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun ana başlıklarıyla alttaki düzenlemeleri içermektedir.

 • Kesinleşmiş alacakların tahsilinden vazgeçilmesi
 • Kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan alacaklar
 • İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler
 • Matrah ve vergi artırımı
 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi
 • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları
 • Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ve kesinleşmemiş idari para cezaları
 • Ortak hükümler
 • Diğer hükümler
 • Taşınmazlar ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi
 • 30/04/2021 tarihi itibarıyla prim borcu olan ve ödeme yapmayan sigortalıların, sigortalılık sürelerinin durdurulması, prim borçlarının silinmesi, talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesi
 • Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması hususunda düzenleme
 • 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile ilgili değişiklikler

Kapsama dair faydalı olabileceğini düşündüğümüz web sayfalarını incelemenizi tavsiye ederiz.

SGK: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/yapilandirma_kanunu

GİB: https://www.gib.gov.tr/node/152799

Kanunun yayım tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihinden itibaren Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kesinleşmiş alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular hem İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden hem de vergi dairelerinden elden veya posta yoluyla, Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş alacakların ve Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen vergi incelemeleri ile takdir komisyonları işlemleri sonucunda tarh edilen vergi ve cezaların yapılandırılmasına ilişkin başvurular vergi dairelerinden elden veya posta yoluyla, alınmaya başlanmış bulunmaktadır. Ayrıca, Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddesi kapsamında verilecek matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik beyanname veya bildirimler 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren e-Beyanname sistemi üzerinden verilebilecek ve bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk edecek tutarlar ödenebilecektir.

Yapılandırmaya konu alacakların belirlenmesinde esas alınan beyan/vade tarihi 30 Nisan 2021, borçların yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihi ise 31 Ağustos 2021 olarak belirlenmiştir. Matrah ve vergi artırımları başvurusu için son tarih 31 Ağustos 2021 olarak belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül 2021, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksit ödeme süresi ise 31 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir.