Gerçek faydalanıcı bilgilerinin bildirimine ilişkin tebliğ yayımlandı

13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 529 Sıra No’lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği uyarınca kurumlar vergisi mükellefleri ve diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Bahse konu tebliğdeki “Gerçek faydalanıcı” tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri ifade etmektedir. Gerçek faydalanıcının tespitinde tüzel kişiliğin % 25’i aşan hissesine sahip gerçek kişilerin bulunması veya bu şekilde bir gerçek kişi yoksa en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişiler değerlendirilecektir.

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil); kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri vermek zorundadırlar.

Ayrıca; banka, banka ve kredi kartı kuruluşları, kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, finansman ve faktöring şirketleri, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri, finansal kiralama şirketleri, takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar, noterler, avukatlar, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, bağımsız denetim kuruluşları ile diğer bazı kişi ve kurumlar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edilmesi halinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmek zorundadır.

Kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmek zorundadır. Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler; gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form ile elektronik ortamda bildirmek zorundadır.