7338 Sayılı VUK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yapılan Değişiklikler

26 Ekim 2021 tarihli ve 31639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kanundan öne çıkan düzenlemeleri bilginize sunarız.

  -          Geçici vergi 4. Dönem beyannamesi kaldırılmıştır.

-          Vergi uyumlu mükelleflere vergi indiriminden faydalanma şartlarında kolaylık sağlanmıştır.

-          Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari kazançları gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

-          Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan içerik üreticileri ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenlerin ilgili kazançları istisna kapsamına alınmıştır.

-          Elektronik ortamda vergi dairesi kurulması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

-          Vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine imkan sağlanmış, incelemeye başlama tutanağı yerine yazılı bildirim ile incelemeye başlanabilecektir.

-          Muafiyet, istisna, zarar mahsubu gibi durumlar için yeminli mali müşavirlerce düzenlenmesi gereken tasdik raporlarının ibrazında 60 günlük ek süre verilmiştir.

-          Gider pusulasının düzenlenme zorunluluğu ve süresine ilişkin açıklık getirilmiştir.

-          Vergi Usul Kanunundaki değerleme ölçülerine “Alış Bedeli” eklenmiştir.Maliyet bedeline girmesi zorunlu olan ve olmayan unsurlar belirlenmiştir.

-          Günlük esasa göre amortisman uygulaması imkanı sağlanmıştır.

-          Yeniden değerlemeye ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

-          Şüpheli alacaklar için dava ve icra takibine değmeyecek olanlara ilişkin azami tutar 3.000 TL olarak belirlenmiştir.

-          Nakdi sermaye artırımı uygulamasında yurt dışından gelen sermayeye sağlanan indirim oranı %75 olarak belirlenmiştir.

-          Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamına alınmıştır.

Kanun metninin tümüne alttaki linkten ulaşabilirsiniz.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211026-1.htm