7352 sayılı VUK ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı

29 Ocak 2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7352 sayılı kanun uyarınca bazı düzenlemeler yapılmıştır.

·       Enflasyon düzeltmesi 2023’e ertelenmiştir. 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşmasından bağımsız olarak düzeltmeye tabi tutulacaktır.

·       Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14’üncü madde ile kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk Lirasına çevirmesi ve bu kapsamla açılan en az 3 ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin elde edilen kur farkı kazançları, faiz ve kar paylarına kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.

·       İstisnadan bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilecektir.

·       Vadeden önce çekim yapılması durumunda istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.

Konuyla ilgili detaylara Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19)’dan ulaşılabilir.

  https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/eski/kvgtserno19.pdf