7420 Sayılı Kanun Yayımlandı

9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de 7420 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı.

Kanunda bahsi geçen düzenlemeler özetle alttaki gibi olup tüm metne linkten ulaşabilirsiniz.

  1. Yemek bedelinde vergi istisnası : Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesinde yapılan değişiklikle işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait yemek bedelinin 51 TL’yi (01.07.2022’den itibaren) aşmaması koşuluyla istisna kaspamına alınmıştır. Böylece istisna uygulamasında ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartı aranmayacaktır. Yürürlük tarihi 1 Aralık 2022’dir.
  2. Elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine vergi ve SGK primi istisnası: İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler için sosyal güvenlik primi ve gelir vergisi istisnası getirilmiştir. Yürürlük tarihi 9 Kasım 2022’dir.
  3. Kur Korumalı Mevduat: Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 14. Maddesi’nde belirlenmiş olan Türk lirasına dönüşüm için son tarih 31 Aralık 2023’e uzatılmıştır.
  4. Yurtdışında yapılan işlerde çalışanlara gelir vergisi istisnası: Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesinde yapılan değişiklikle yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemelerine gelir vergisi istisnası getirilmiştir.
  5. 2.000 TL altındaki alacakların değersiz alacak kabul edilmesi : İcra ve İflas Kanunu ile Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altına düşen alacaklardan, alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar alacak haklarından feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla takip konusu alacak, Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesi kapsamında değersiz alacak kabul edilir.
  6. Meskenlerde elektrik üretimine teşvik sınırında güncelleme : Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “25 kW” ibareleri “50 kW” şeklinde değiştirilmiştir.
  7. Bireysel katılım yatırımcısı indirimi:   Gelir Vergisi Kanununun geçici 82. maddesinde yapılan düzenlemeyle anılan maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatılmıştır. İlaveten, yararlanılacak indirim tutarı olan “1.000.000 Türk lirası”, “2.500.000 Türk lirası” olarak güncellenmiştir.
  8. Sermaye azaltımında vergileme : Kurumlar Vergisi Kanunu 32/A maddesinden sonra gelmek üzere 32/B maddesi eklenmiştir. Düzenleme ile kurumlar tarafından sermayeye eklenen öz sermaye kalemlerinin sermaye azaltımına konu edilmesi durumunda, sermayeye eklendiği tarihten itibaren beş tam yıl geçip geçmemesine göre vergilendirme hususlarına açıklık getirilmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221109-10.htm