Haziran bültenimiz yayında...

23.05.2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazete'de Doğum Yardımı Yönetmeliği yayınlanmış olup doğum yardımının usul ve esasları açıklığa kavuşturulmuştur.

Doğum yardımı, 15.05.2015 tarihinden itibaren çocukları canlı doğan Türk vatandaşları ile 5091 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28. Maddesi kapsamına girenleri – çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişileri- ( mavi kart sahiplerini) kapsamaktadır.

Doğum yardımı başvuru yerleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezleri, doğum yardımından yararlanacak olan kamu personeli için çalıştığı kurum, büyükelçilik ve konsolosluklar ile Bakanlıkça belirlenen diğer başvuru yerleri ve kanalları olacaktır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150523-5.htm

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu getirilmiştir.

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11'inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 01/01/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150620-18.htm

Vergi Borçlarının İlanıyla İlgili VUK Tebliği Yayımlandı.

İlan kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu bulunan mükellefler dahil edilmiştir.

Yayınlanacak ilanda, 31.12.2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30.06.2015 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 01.06.2014 – 31.05.2015 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınacağı, belirtilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150620-19.htm