Fazla Çalışma Onay Belgesi...

Her yılın Ocak ayı başında; çalışandan Fazla Mesai için yazılı onay
alınması ve alınan bu belgenin özlük dosyasında muhafaza edilmesi
gerekmektedir. Fazla Mesai için çalışan onayının alınmaması idari para
cezasını gerektirmektedir.