311 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Söz konusu Tebliğ’de, 7194 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğde özetle aşağıdaki konulara açılamlar getirilmiştir:

1.Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulaması
2019 yılı için 500.000 TL olan sınır 2020 için 600.000 TL olarak belirlenmişti. Tebliğde bu istisnanın uygulanmasına yönelik detaylar yer almakta.

2.Personelin İşe Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatler
7194 sayılı Kanun ile 193 sayılı Kanun’un 23. maddesi değiştirilmiş olup, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşmayan (2020 yılı için 12 TL) ve toplu taşıma kartı, bileti ve bu amaçla kullanılan ödeme araçları vasıtasıyla personele sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Tebliğde bu istisnanın uygulanmasına yönelik detaylar yer almakta.

3.Binek Otomobiller İçin Harcamalar
7194 sayılı Kanun ile 193 sayılı Kanun’un 40. ve 68. maddeleri değiştirilmiş olup, işletmelerin kiraladıkları veya satın aldıkları binek otomobillere ilişkin giderlerin vergi matrahının tespitinde indirilmesine sınırlamalar getirilmiştir.
Söz konusu sınırlamalar faaliyeti kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekilde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları otomobiller dışında kalan binek otomobilleri kapsamakta olup, sınırlamalara ilişkin Tebliğ’de yapılan açıklamalar özetlenmiştir.

4.Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi
7194 Sayılı Kanun ile 193 sayılı Kanun’un 86. maddesi değiştirilmiş, birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı tarifede yazılı dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar için beyanname verme yükümlülüğü getirilmiştir.
Yapılan düzenleme uyarınca, tevkif suretiyle vergilendirilmiş;
• Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı 103. maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL)  aşması,
•  Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşması,
•  Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması,halinde, ücret gelirleri yıllık beyanname ile beyan edilecektir.

Tebliğde, uygulamaya yönelik ilave açıklamalara yer verilmiştir.

5.Gelir Vergisi Tarifesinin Değiştirilmesi
7194 sayılı Kanun ile 193 sayılı Kanun’un 103. maddesi değiştirilmiş, tarifeye 01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 40% oranında vergileme öngören yeni bir dilim eklenmiştir.
Tebliğ’de yeni vergi tarifesinin uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuş, tarifenin 01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen ücret dışındaki gelirlere uygulanacağı, 2019 dönemine ilişkin ücret gelirlerinin ise 7194 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik öncesi mevcut tarife üzerinden vergilendirileceği belirtilmiştir.