İş Süreçleri ve Operasyon Destek Hizmetleri

Platin İş Süreçleri ve Operasyon Destek Ekibi olarak, sektörlerine bakmaksızın her ölçekte büyüme ve gelişme hedefi ile hareket eden işletmeye, finans ve muhasebe süreçlerinde çok çeşitli destek çözümleri sunarak hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor, kısıtlı kaynaklarını kendi faaliyet alanlarındaki en kritik işlere odaklanmaları için destek oluyoruz.


Her zaman en iyinin ve mükemmelin peşindeyiz;

§ Yetenekli ve gelişmeye açık personeli işe alır, eğitir ve Platin’e sadık bir çalışan olması için çaba gösteririz,


§ Kazanılmış bilgi ve becerilerimizi korur ve sürekli geliştiririz,


§ Personelimizin özellikle uluslararası kabul görmüş sistemlerde ve iş yapış şekillerinde uzmanlaşmasına önem veririz (tüm Operasyon Destek personeli SAP, Oracle, Navision gibi uygulamalarda iş üstünde kazanılmış deneyime sahiptir),


§ Müşterilerimize destek verirken edindiğimiz tüm geçmiş bilgi ve birikimlerimizi, pazar ve sektör tecrübemizle harmanlayarak Müşterilerimize sunarız (“Platin Best Practices”),


§ Her türlü değişen iş koşuluna çok hızlı tepki verir, kolay uyum sağlarız,


§ Çalışanlarımızı, süreçlerimizi ve teknolojimizi sürekli bir şekilde güncel tutar, bundan Müşterilerimizin de faydalanmasını sağlarız.

 

Kalifiye, Odaklanmış ve Tutkulu bir Ekibiz; “Birlikte güçlüyüz; gerektiğinde çoğalırız, artan hacimlerden ve sıkışık son teslim tarihlerinden artık korkmayın!”

 

Teknoloji Odaklı, En Yüksek Hizmet Kalitesi; “Sıfır hata politikası!”

 

Uyumluluk ve Gizlilik; “Güven!”

 

Paylaşılan Deneyimler; “Tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşıyoruz, değer  katıyoruz!”

 

Cazip Fiyatlandırma ile Genel Maliyet Avantajı; “Bırakın biz hepsini yapalım; aramalar yaparak herkese ulaşıyoruz, veri giriyoruz, veri işliyoruz, inceliyor ve analiz ediyoruz ve sizin için raporluyoruz!”

 

 

Müşterilerimize sunduğumuz çözümlerimiz ve hizmetlerimiz:

 

Personel Gider Yönetimi Hizmetleri:

Şirket personeli tarafından yapılan harcamaların, prosedürler ve bütçeler doğrultusunda kontrol edilerek kayıtlara alınması ya da aktarımlarının gerçekleştirilmesi, gerektiğinde tüm evrak ve gider makbuzlarının Türk Vergi Usul Mevzuatına uygun olarak alındığının kontrolünün yapılması, personel gider ödemelerine ait listelerin hazırlanması ile açık avanslara ait takibin yapılması, ihtiyaç duyulan rapor ve belgelerin hazırlanması, belge akışının ve evrak hareketinin yönetilmesi, gerektiğinde evrakların taranarak arşivlenmesi ve depolama hizmetlerinin verilmesi…


Veri Girişi ve Veri İşleme Hizmetleri:

Her türlü evrağın sistem girişlerinin iş akışına göre kontrol edilerek ve doğrulanarak yapılması, satış faturalarının düzenlenmesi, banka işlemlerine ait girişlerinin yapılması, sisteme yüklenmesi, kayıt karşılaştırmaları ve doğrulamalarının yapılması, eldeki fiziki bilgi ve belgelerden elektronik veri oluşturma, işleme ve analizlerin yapılması, finans ve muhasebe süreçlerinde talep edilecek her türlü diğer veri giriş ve veri işleme isteklerine destek verilmesi…


Satıcılar (A/P) Süreç Yönetimi Hizmetleri:

Tüm tedarikçi faturalarının, kredi ve borç dekontlarının işlenmesi, tüm belgelerin mali ve vergi mevzuatı açısından doğrulanması, banka hesaplarının, iadelerin izlenmesi, kapsamlı fatura yönetimi, bunların sisteme kaydedilmesi, ve tedarikçi / satıcı hesaplarının mutabakatı ve satıcı yaşlandırma raporlarının hazırlanması, sistemde/manuel ödeme listelerinin hazırlanması ve onaylanmış ödeme listelerine uygun olarak ilgili banka talimatlarının hazırlanması...


Müşteriler (A/R) Süreç Yönetimi Hizmetleri:

Şirkete ait iş akış ve prosedürleri çerçevesinde tüm faturaların, alacak ve borç senetlerinin  sisteme  işlenmesi, tüm belgelerin  Vergi Usul Mevzuatı  açısından doğrulanması, banka hesaplarının, iadelerin izlenmesi, kapsamlı fatura sağlanması bunların  yönetilmesi,  sisteme kaydedilmesi ve müşteri hesaplarının uzlaştırılması Müşteri yaşlandırma /tahsilat vb raporlarının hazırlanması...


Tahsilat Takibi ve Hazine Operasyon Destek Hizmetleri:

Müşterilerin belirlediği tarihlerde haftalık ve/veya aylık vb, hesap mutabakatlarının yapılması, her türlü kayıt farklılığının takip edilmesi, farklılıkların zamanında giderilmesi, tahsilatların zamanında ve tam olarak yapılması, bu süreçte profesyonel bir şekilde verilecek destek ile müşteri ilişkisini ve memnuniyetini bozmadan  tahsilat yapılması ve müşteri ile kurulan dengenin korunması, böylece Müşterilerimizin yükünün olabildiğince hafifletilmesi…


Butik GL İşleme Hizmetleri:

Platin’in diğer bölümleri ile entegre yaklaşımımız,  Yabancı müşterilerimizin Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili olarak yurtdışında  “Ortak Hizmet Merkezleri” tarafından müşterilerimizin global muhasebe sistemlerine  uygun olarak yurtdışında girilen tüm hareket ve işlem kayıtlarının Türk Vergi  Usul Mevzuatına  (VUK)  uygun olarak  dönüştürülmesi,  tüm vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulmasının  yanı sıra tüm yasal  defterlerin hazırlanması...


Dönemsel Kapanış Prosedürleri Uygulama Destek Hizmetleri:

Muhasebe ile ilgili her türlü evrak ve işleme ilişkin kayıtların oluşturulması, doğrulanması ve kontrolü, gerektiğinde sisteme yüklenmesi, alınan verilerin doğrulanması/karşılaştırılmalarının yapılması, farklara ait düzeltme ve sınıflandırma kayıtlarının atılması, tanımlanmış diğer ad hoc kapanma işlemlerinin gerçekleştirilmesi…


Back Up Personel Desteği:

Şirketlerin yürüttüğü her türlü dönüşüm veya sistem değişim ve yeni bir uygulama projesi sırasında, Şirket personelinin yeni sistem ile ilgili geçiş sürecinde görev almasından dolayı yerlerinin geçici olarak doldurulması, böylece ilgili proje personelin günlük işlerini rahatlatarak yeni sisteme ve proje sorumluluklarına daha iyi odaklanmalarının sağlanması…


Geçici Personel Desteği:

Finans ve muhasebe alanlarında, sezonsal iş yükünün arttığı dönemlerde, denetim ve inceleme amaçlı her türlü hacimli verinin hazırlanması ve işlenmesi için ya da ek iş gücü gerektiren her türlü durumda geçici sürelerle personel desteğinin sağlanması…