KVKK

6698 SAYILI KISISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KISISEL VERILERINIZIN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNI

Platin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi (“Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz

TANIMLAR
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca;

·         ilgili kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

·         kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

·         kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

·         veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. 

KISISEL VERILERINIZI NE SEKILDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kişisel verilerinizi, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlere önerilmesi; sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi; iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, iş başvuru yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hizmetlere dair kalite takibinin sağlanması; Şirketimizi ziyaret ettiğinizde güvenlik ve kimliğinizin tespit edilmesi; Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; hizmet satın almanız halinde bu hizmet sözleşmesinin ifası; bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; hukuk işlerinin takibi; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEP VE AMAÇLARI

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile diğer yasal mevzuat kapsamında,

 • Sizinle kuracağımız hizmet – müşteri ilişkisini yürütebilmek için;
 • Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;
 • Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla,
 • Hukuki taleplere karşı yasal hakkımızı kullanabilmek için,
 • Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zaman aşımı süreleri kadar hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlemekte ve saklamaktayız.

KISISEL VERILERINIZIN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir

 • Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi  için;
 • Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;

·         Şirket’in, iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız;

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  www.platinoutsourcing.com  internet adresinde yer alan  Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun bir nüshasını Esentepe Kasap Sokak Altınay İş Merkezi No:10 Şişli /İST adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalı veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.