Katma değer vergisi tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ uyarınca kısmi tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. Tebliğ 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklikleri ana başlıklarıyla altta bilginize sunarız.
 1. Belirlenmiş alıcıların kapsamına sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri eklendi.
 2. Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde özel olarak belirlenmeyen bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında tevkifat uygulaması getirilmiştir.
 3. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün mal teslimleri (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), tevkifat kapsamına alınmıştır (2/10).
 4. Yapım işleri ve bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde tevkifat oranı 4/10’a çıkarıldı (önceki 3/10). Bununla birlikte belirlenmiş alıcılar haricinde KDV mükelleflerine ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde bulunan yapım işleri tevkifat kapsamına alınmıştır.
 5. Karayoluyla yapılan yük taşımacılığı faaliyetleri tevkifat kapsamına alınmıştır. Uygulanacak tevkifat oranı 2/10’dur. Servis taşımacılığı hizmetlerinde ise bu oran 5/10 olarak uygulanacaktır.
 6. Ticari reklam hizmetleri tevkifat kapsamına alınmıştır. Uygulanacak tevkifat oranı 3/10’dur. 
 7. Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde tevkifat oranı 7/10’a çıkarıldı (önceki 5/10).
 8. Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde tevkifat oranı 9/10’a çıkarıldı (önceki 7/10).
 9. Baskı ve basım hizmetlerinde tevkifat oranı 7/10’a çıkarıldı (önceki 5/10).
 10. Fason tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde tevkifat oranı 7/10’a çıkarıldı (önceki 5/10).
 11. KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 
 12. Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulamasında “3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirildi. 
 13. İade taleplerinin yerine getirilmesinde alıcı tarafından KDV2 ile beyan ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olma şartı getirildi.