Geriye yönelik teşvik alacaklarının talebe bağlı olmaksızın mahsubu yapılacak

15/02/2021 tarihli ve 20336872 sayılı SGK genel yazısı ile geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının mahsup işlemi için işveren tarafından SGK’ya yazılı olarak başvuru yapılma şartı aranıp aranmayacağı konusundaki tereddütler giderilmiştir.

5510 sayılı Kanunun Ek 17'nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim alacaklarının, işverenin vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup edilirken, işverenlerin mahsup işlemleri talep aranmaksızın SGK tarafından re’sen yerine getirilecektir.