Defter Beyan Sisteminde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı

19 Ekim 2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ uyarınca defter beyan sistemini ilgilendiren bazı değişiklikler yapılmıştır.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı defteri tutan mükellefler için birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin;

-   Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar,

-     Diğer mükellefler bakımından, işlemlerin ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günün sonuna kadar gerçekleştirilmesi zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Defterlere, ait oldukları takvim yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar, Başkanlık tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılacağı bildirilmiştir.