Bazı stopaj oranlarında indirim yapıldı.

22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar uyarınca;  

·       22 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında stopaj uygulanacaktır.

·     193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, dar mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarına %10 oranında stopaj uygulanacaktır.

·       5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesine göre tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kuramlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr paylarına %10 oranında stopaj uygulanacaktır.

·       Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden %10 oranında stopaj uygulanacaktır.