E-fatura uygulamalarına ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı

22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile e-fatura uygulamalarında değişiklikler yapıldı.

E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu:

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)

     ·       2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

     ·       2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,

     ·       2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

Sektörel bazda ise aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler ile gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler için hadler alttaki gibidir.

     ·       2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL,

     ·       2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelere de e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

E-fatura uygulamasına geçiş süresi:

Brüt satış hasılatı şartını 2020 ve müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren e-faturaya geçmek zorundadır.

E-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu:

E-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler tarafından 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5 bin TL ’yi (öncesi 30bin TL), vergi mükelleflerine yapılan satışlarda ise 2bin TL ’yi (öncesi 5bin TL) aşması durumunda kağıt fatura yerine e-arşiv fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

E-irsaliye zorunluluğu :

E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)

     ·       2018,2019 ve 2020 hesap dönemlerinde 25 milyon TL,

     ·       2021 ve müteakip hesap dönemlerinde 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler

E-gider pusulasında ıslak imza şartı:

  E-gider pusulasının en az bir örnek kâğıt çıktısının alınarak, çıktının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanması, elektronik imzalı belgenin muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt örneğinin iletilmesi ve elektronik imzalı belge ile birlikte ıslak imzalı örneğinin düzenleyen tarafından kâğıt ortamda da muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir.