İhracatçı ve Üreticiye Kurumlar Vergisinde 1 Puan İndirim

14 Mayıs 2022 tarih ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Tebliği ile uygulama usül ve esasları belirlenmiştir.

Tebliğde önce çıkan maddeler alttaki gibi olup, tüm metne haberimizin altındaki linkten ulaşabilirsiniz.  

Ø Sanayi sicil belgesine sahip olan ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar, münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir.

Ø Mükelleflerin ihracat faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının da bulunması halinde ihracattan kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir.

Ø Üretim ve ihracattan elde edilen kazanç, safi kurum kazancını aşamayacaktır.

Ø Yatırım teşvik kapsamında (32/A maddesi) indirimli vergi oranı, 1 puanlık indirimden sonra uygulanacaktır.

Ø Payları Borsa İstanbul’da ilk defa halka arz edilen kurumlar (en az % 20 oranında) 2 puanlık indirim ardından üretim ve ihracat faaliyetlerinden indirim hesaplanacaktır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220514-4.pdf